Rödbeta Skåne 2022

Allmänt

Försöket är förlagt till GoLeafs ekologiska odling i västra Skåne, och omfattar 12 sorter.

Kvalitetsegenskaper hos betan efter skörd och dess tålighet för lagring är jätteviktiga egenskaper, som delvis beror på sorten. Detta försök begränsas dock till ett rent odlingsförsök.

Sorter till försöket har valts ut i nära samråd med Olssons Frö, Semenco, SW Horto och GoLeaf.

SortFörädlare eller upprätthållareHybridsort
BullockPop VriendJa
BEE03025SakataJa
BRR19000SakataJa
BE10317SakataJa
KestrelSakataJa
KornettSW HortoNej
Alvro MonoEnza
ActionBejoJa
BetolloBejoJa
ManzuBejoJa
BreskoBejoJa
SubetoBejoJa
PalauBejoJa
BEE03025 har tyvärr fått utgå på grund av brist på obetat utsäde.

Sortegenskaper

Ord arrangerade med en stiliserad rödbeta som bakgrund. Exempel på ord är: Stark blast, Frisk blast, Jämn storlek, slät beta och god smak.

Vi följer plantornas uppkomst och tillväxt. Skördad vikt per ytenhet i respektive storleksklass blir det viktigaste måttet. Sjukdomsangrepp, torkstress och liknande noteras i den utsträckning de förekommer naturligt.

Ekonomi

GoLeaf upplåter generöst mark och sköter försöket utan kostnad. De bidrar också med frö av Bresko.

Olssons Frö skänker frö av Bullock, Kestrel, BEE03025, BE10317 och BRR19000. SW Horto skänker frö av Kornett. Enza Zaden skänker frö av Alvro Mono. Semenco skänker frö av Action, Bettollo, Subeto, Palau och Manzu.

Flera kunniga människor i branschen har bidragit med åsikter, idéer, och inte minst sin tid under planering och utformning av försöket. Ingen nämnd, ingen glömd.

Värdet av dessa In-kind- och naturabidrag kan uppskattas till ca 50 000 kr, även om engagemang naturligtvis är ovärderligt.

Försöket ingår i projektet Sortprovning i Hortikulturell Frilandsodling. Projektets totala finansiering från SLU Grogrund är 1 750 000 kr per år.

Elitplantstationens direkta kostnader för rödbetsförsöket 2022 uppskattas till 160 000 kr.

Praktiskt genomförande

Sådden skedde 2022-06-17, samtidigt som fältet det låg i. Det var nästan en månad senare än ursprungligen planerat, på grund av regnigt väder.

Det fanns många frågetecken kring hur det skulle fungera att så ett försök med en såmaskin för odling i stor skala. Det visade sig fungera bra. Maskinen kunde hantera skiftande germitet, storlek och densitet när tre sorter i taget såddes parallellt. Såmaskinen ger larm vid såmistor, vilket inte skedde. Vi sådde mellan 30,1 och 55,0 frö per meter för att nå samma bestånd på 55 plantor per meter.

Sådd av försöksytan med Väderstad Tempo L

Efter den sena sådden grodde plantorna snabbt, men mycket ojämnt. Minst lika snabbt grodde ett stort antal mållor, som i försöksytan inte gick att flamma bort eftersom vissa sorter grodde före fältets huvudsort (Bresko).

Trots mållorna kunde vi konstatera att uppkomsten var ganska dålig, och framförallt ojämn. Det kunde fattas betor på sträckor om över 1 m i parceller som för övrigt såg bra ut. Groningen var också tidsmässigt ojämn. Både mellan sorter och inom parcellerna. Också resten av fältet såg sämre ut än det borde, även om det var bättre där än i försöksytan.

Vi spekulerade i eventuella anledningar till den dåliga uppkomsten och diskuterade tidigt kassering av hela eller delar av försöket.

Fältet cirka tre veckor efter sådd. I bilden syns en rödbetsplanta omgiven av hundratals mållor.

För att kunna ta ställning till att kassera eller behålla försöket behövde vi räkna uppkomna plantor, vilket inte var möjligt på grund av mållorna. Därför handrensade fram de första 2 av varje 12 rader, så att den kamerastyrda hackan kunde hacka fram resten. Det gick ganska bra, även om fläckvist dålig uppkomst gjorde att maskinen ibland tappade styrningen och hackade bort några meter betor.

Rödbetsplanta som ser ut att ha drabbats av rotbrand.

Planträkningen bekräftade attt beståndet var mycket ojämnt. Det gick att ana skillnader mellan sorter (fröpartier), men bruset är väldigt stort. Uppkomsten hade varit varierande från början. Därefter har rotbrand drabbat odlingen i olika omfattning. En del plantor har försvunnit i både handrensningen och maskinhackningen. I det förra fallet enstaka plantor lite överallt. I det senare fallet ca 10 m ur 3 parceller i rep 2 helt och hållet. Jordflytning i samband med kraftiga regn hade också begravt småplantor på vissa sträckor.

Plantor per meter 2022-07-12. I de parceller i rep 2 där plantor helt saknas har raden hackats bort.

Planttätheten i de flesta parceller var under hälften av de 55 plantor per meter som vi siktade på vid sådden. Nedan visas hur parceller med olika planttäthet är fördelade över fältet.

Trots att planttätheten var allt annat än bra kom vi till slut fram till att behålla försöket. Det hade nu hunnit bli 20 juli, och i de rader som inte handrensats var mållorna vid det här laget ganska stora.

När vi efter ytterligare 12 dagar fått tag på personal till ogräsrensningen hade beståndet av mållor slutit sig över rödbetorna, vars utveckling blivit tydligt lidande. 3 augusti beslöt vi att avbryta försöket.

Två parceller som rensats fram 2022-08-02 de två meter i respektive parcell som rensades fram 2022-07-12 syns i mitten av bilden. Bakom dem syns parceller som endast radhackats.

Lärdomar

Det går att så parcellförsök med flera sorter med en Väderstad Tempo. Att tömma såhusen och byta frö tar betydligt mer tid än själva sådden.

Flamning av ogräs nära inför grödans uppkomst fungerar inte vid sådd av olika sorter.

En grundidé med hela försöksverksamheten är att försöken ska samplaneras med resten av odlingen så att skötseln inte blir betungande, och kan utföras av odlaren på ett rimligt sätt.

Om omständigheter gör att det uppstår merarbete med skötseln av försöket måste detta vara mycket litet om en odlare ska kunna prioritera skötsel av ett försök i sin kommersiella verksamhet.

Flamning som bärande del i ogrässtrategin, liksom det att oförutsedda bekämpningar medför manuellt arbete och höga kostnader hänger nära ihop med ekologisk odling. Utsikterna att lyckas med ett sortförsök i rödbeta enligt denna samverkansmodell bedöms därför vara högre i en konventionell odling. Det verkar också vara en spridd uppfattning att det är samma sorter som odlas, och samma egenskaper som efterfrågas i ekologisk och konventionell odling av rödbeta.

Upp