Om Elitplantstationen

Verksamheten

Verksamheten leds av Robert Johansson med ca 5 anställda. Verksamheten är lokaliserad till Fjälkestad, intill Balsgård SLU, ca 10 km nordost om Kristianstad.

Förökning och drivning av moderplantor sker i växthus på 1000 m2 samt i separata bågväxthus och skugghall på totalt 2000 m2. Därutöver tillkommer containerytor på 6000 m2 och frilandsareal för moderkvarter och typkontroller på ca 5 ha.

Historia

Elitplantstationen är en stiftelse, grundad 15 maj 1987 av Trädgårdsnäringens Riksförbund, Riksförbundet Svensk Trädgård, Koloniträdgårdsförbundet och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Stiftelsens mål är att stödja och främja samt själv bedriva forskning, utveckling och försök i fråga om produktion av friskt och sortäkta växtmaterial anpassat till svenskt klimat samt tillhandahålla och bevara sådant material.

För den intresserade finns mer att läsa om Elitplantstationens historia under Informationsmaterial.

Uppdrag

Huvuduppgiften är att producera förökningsmaterial av frukt- och bärplantor och prydnadsväxter utvalda för svenskt klimat så att bästa kvalitet uppnås på certifierat okulage/ympar och småplantor, såväl mikroplantor som sticklingsplantor. Den certifierade produktionen sker under Jordbruksverkets kontroll.

Framtagning av nytt växtmaterial, rensning, testning, dokumentation och bevarande stöds av statliga medel och E-planta ek. förening.

EPS medverkar i olika utvecklingsprojekt där vår kompetens kan användas t ex för nya enskilda förökningsuppdrag, samordnande av sortintroduktioner från Nationella genbanken eller från andra utvecklingsprojekt och utveckling av förökning för nya växtslag. EPS är även projektledare för Kvalitetssäkring av framtidens frukt- och bärsorter, ett samarbetsprojekt mellan SLU, FOR, E-planta ek. förening och handelns parter.

Sunt och genetiskt bra startmaterial

Elitplantstationen förser trädgårdsbranschen i Sverige med ett sunt och genetiskt bra startmaterial.

Sortäkta, friska och klimatanpassade växter ger odlingssäkerhet som stärker både producenter och växtanvändare. Stabilitet och säkerhet är viktiga faktorer på väg mot ett hållbart samhälle.

Vegetativt förökat växtmaterial riskerar alltid att bli återsmittat. Därför är produktionen av rent plantmaterial en kontinuerlig process.

En stor del av trädgårdsväxterna i butikerna liksom växterna i de offentliga planteringarna har sitt ursprung i Elitplantstationens material.

Elitplantor blir allt viktigare

Växtmaterialet som Elitplantstationen erbjuder heter elitplantor och de utgår från kärnplantor som är fria från de artspecifika patogener som är upptagna i Jordbruksverkets trädgårdsföreskrift för certifiering. Alla växtslag ingår inte i Jordbruksverkets föreskrift men allt växtmaterial genomgår en grundtest för att inte överföra smitta till andra växter i EPS produktion

Från selektion till saluplanta

Elitplantstationen arbetar efter ett kontrollerat system med förökning, rensning och testning för relevanta skadegörare för vegetativt förökade trädgårdsväxter. I systemet ingår olika steg. Viktigt är att modermaterialet hålls isolerat och hanteras korrekt.

Nya selektioner väljs ut av olika expertgrupper eller via enskilda förökningsuppdrag. Vägen från utvald selektion till saluplanta tar tid, för fruktträd upp till 8 år, för bär- och prydnadsbuskar ca 5 år och för perenner 2-3 år.

Utveckling

Ett flertal, ofta svårförökade, växtslag har kommit i fokus via Elitplantstationen. Exempel är: småblommiga härdiga klematis, rabarberplantor med låg oxalathalt, labruskavindruvor, koreansk pipranka, trädgårdsblåbär och havtorn, många frukt- och bärsorter från Balsgård och ett flertal intressanta nyttoväxter selekterade eller uppspårade av privatpersoner. Nya E-plantor av olika träd- och buskar tillkommer kontinuerligt, där EPS förökar första generationens plantor.

Nyheter

Det finns många nya sorter. Elitplantstationen tar endast upp sorter till förökning som tillför något i sortimentet eller där det finns ett sjukdoms- eller förökningsproblem.

EPS har alltid nya sorter och nya växtslag i förökning. Men eftersom det tar flera år från start och uppbyggnad i förökning av en ny selektion tills det finns salufärdiga plantor i plantskolor eller i butiker presenteras inga sortnyheter här. Nytt är en ökad satsning på konsumentsidan. Vi vill nå uppmärksamhet genom att E-märket kommer att profileras tydligare mot konsument under varumärket Min egen Trädgård. De bästa fruktsorterna och de bästa bärsorterna har valts ut och finns under informationsmaterial

Samarbete

EPS viktigaste samarbetspartner är E-planta ekonomisk förening. Tillsammans utvecklar vi sortimentet med stöd av olika expertgrupper. Nya sorter föreslås till E-märkning och beslutas av EPS styrelse.

Andra viktiga samarbetspartner är norska elitplantstationen, Sagaplant AS, både när det gäller utbyte av sortmaterial och förökning via mikroplantor. Elitplantstationen har också avtal om mikroförökning med Vitroform AS och Cultiva AB.

Förökning och provodling av nya sorter är reglerat i avtal och EPS har licensavtal med t ex E-planta ek. förening, SLU, James Hutton Ltd, Meiosis Ltd, Fresh Forward Marketing BV, Hargreaves Ltd.

E-planta är en kvalitetsbeteckning för trädgårdsväxter. E-plantor är resultatet av ett helt system för framtagning, provodling och marknadsföring av växter utvalda för svenskt klimat. Här finns kontaktuppgifter till alla produktionsplantskolor.

Det är genom att odla som vi bäst bevarar för framtiden. Under varumärket Grönt kulturarv lanseras och saluförs växter som POM, Programmet för odlad mångfald, bedömer som odlings- och bevarandevärda. Alla har odlats länge i Sverige och har en väl dokumenterad historia.

Våra växter säljs med dessa kvalitetsmärkningar:

Upp