Sortprovning av frilandsgrönsaker och bär

Elitplantstationen genomför projektet Sortprovning i Hortikulturell Frilandsodling på uppdrag av SLU. Projektet ingår i centrumbildningen SLU Grogrund, som är en del i den nationella livsmedelsstrategin.

Målet är att starta upp en långsiktig sortprovning av viktiga grönsaks- och bärgrödor på friland samt för att gynna ökad yrkesodling i hela landet.

I projektet ingår att bedriva fältförsök i minst tre frilandsgrönsaker samt jordgubbe.

Försöken finns till för att gynna yrkesodlarna och öka odlingen.

Valet av sorter är ett beslut som landets drygt 300 jordgubbsodlare och knappt 800 odlare av frilandsgrönsaker står inför varje år. Valet görs utifrån de lokala förutsättningarna, med stöd i egen kunskap och de nätverk av rådgivare, säljare och andra odlare som man har kring sig. Projektet bygger på insikten om att denna process kan stärkas genom bättre beslutsunderlag. Därför ska försökens inriktning och nivå ska anpassas till branschens behov. Den svenska trädgårdsbranschen innehåller företag av väldigt olika storlek och med olika inriktning. Odlingen omfattar också många olika grödor, i ett avlångt land med skiftande klimat. Alltså ser behoven olika ut, vilket måste hanteras på lämpligt sätt.

Projektet ska också hitta de samverkansformer och former för finansiering av jämförande sortförsök som passar den svenska trädgårdsbranschen.

Relativt stort fokus kommer läggas på att utveckla effektiva metoder inom försöksverksamheten. Det är nödvändigt att kostnaden för att ta fram kunskap om sorter hålls på en låg nivå för att nå acceptans för en långsiktig fortsättning av verksamheten. Effektiva metoder handlar också om att få ut resultat med så hög kvalitet som möjligt ur en arbetsinsats.

Upp