Jordgubbar Skåne 2022-2024

Allmänt

I försöket odlas relativt nya och relativt okända sorter tillsammans med kända sorter i ett randomiserat försök med fyra upprepningar. Det skapar förutsättningar att dra slutsatser om förhållandevis små skillnader.

13 nya sorter ingår i försöket tillsammans med tre välkända. De odlas i en treårig kultur. Odlingen sker i mark, på plastlist med droppbevattning. Försöksplatsen är Marsvinsholm, ca 3 km från Skånes sydkust.

Följande sorter ingår i försöket:

SortTidighetFörädlare
Rumba*TidigFresh Forward
FalcoTidigFlevoBerry
VerdiTidigFresh Forward
RendezvousTidigHansabred
Malling™ VitalityTidigMalling Fruits
TwistTidigFresh Forward
FE2122MedelFresh Forward
FernandoMedelVissers
LolaMedelHansabred
SibillaMedelCIV
Sonsation*MedelFlevoBerry
FE2132SenFresh Forward
SussetteSenFlevoBerry
DestinySenVissers
FE2134SenFresh Forward
Malwina*SenPeter Stoppel
Sorter markerade med * är välkända sorter / standardsorter.

Sortegenskaper

Det ställs många krav på en jordgubbssort.

De egenskaper som undersöks är de som brukar framhållas som viktiga för odlare, handel och konsument. Det handlar om kvalitén på bären, om avkastning och om att plantan ska passa in i odlingssystemet.

Odling av jordgubbar i mark innebär utsatthet för växtföljdssjukdomar, vilket är ett växande problem i områden med omfattande jordgubbsodling. Risk för regnskador och gråmögelangrepp är alltid närvarande i frilandsodling. Sorterna är valda med detta i åtanke, men försöksplatsen har god växtföljd och är inte ovanligt drabbad av sjukdomar.

Ekonomi

Försöket ingår i projektet Sortprovning i Hortikulturell Frilandsodling. Projektets totala finansiering från SLU Grogrund är 1 750 000 kr per år.

Elitplantstationens direkta kostnader för jordgubbsförsöket i Skåne uppskattas till 213 000 kr per år 2022-2024.

Lönnslätts bär upplåter generöst mark, planterar och sköter försöket utan ersättning.

Fresh Forward skänker plantor av FE2122, FE2132 och FE2134. Plantenkwekerij De Kemp skänker plantor av Rumba, Twist och Verdi. Malling Fruits skänker plantor av Malling™ Vitality. Vissers skänker plantor av Destiny och Fernando. Hansabred skänker plantor av Rendezvous och Lola. FlevoBerry skänker plantor av Falco, Sonsation och Sussette. KRAEGE Beerenpflanzen skänker plantor av Malwina. Olssons Frö, SW Horto, Vissers, Salvi Vivai och Agronom Plants har stått för kostnader och bestyr med transport av plantor från Nederländerna, Tyskland, Nederländerna, Italien respektive Polen.

Värdet av skänkta plantor och transporttjänster kan uppskattas till ca 50 000 kr.

Flera kunniga människor i branschen har bidragit med åsikter, idéer, och inte minst sin tid under planering och utformning av försöket. Ingen nämnd, ingen glömd. Värdet av den arbetstid som lagts ned kan uppskattas till 10 000 kr, men är värt betydligt mer för projektets framgång.

Samarbete

Magnus Andersson har vid anläggandet av ett demonstrationsfält i Torslunda på Öland valt att plantera samtliga nya sorter som ingår i sortförsöket i Skåne. Vi välkomnar initiativet, och har samordnat beställningar och leveranser av plantor.

Praktiskt genomförande

Sortval

15 Europeiska växtförädlingsföretag kontaktades. De valdes utifrån egen kännedom, tips och sökträffar. 23 förslag på sorter inkom. Rådgivare, odlare, säljare och andra experter kom med synpunkter på förslagen, och 13 sorter valdes ut.

Sorter anpassade för att tåla handel valdes framför sorter främst lämpade för direktförsäljning.

Plantor

Frigoplantor av storlek A+ begärdes av alla sorter. Det är en storlek som förekommer ganska allmänt i odling, och som ger tillräcklig mängd bär att studera redan första året.

Plantorna kom från sju producenter i fyra länder och skulle fördelas till tre platser i Sverige (Marsvinsholm, Öjebyn och Torslunda). De flesta plantor skickades via två plantskolor, där samlingsordrar lagts av Olssons Frö och SW Horto.

Ett antal sorter levererades trots alla ansträngningar i fel storlek eller fel antal. I de flesta fall gick det att komplettera från en annan leverantör. Twist och Malling™ Vitality gick inte att ersätta, och planterades som standardplantor (A).

Man måste också vara ödmjuk för att plantkvalité är mer än bara krondiameter. Åtminstone planteringsåret kommer plantorna vara starkt påverkade av hur de producerats, och det går inte att kontrollera för.

Plantering

Sorterna delades i tre grupper efter tidighet, och planterades i samband med planteringen av motsvarande sort i samma del av odlingen.

Den sena gruppen planterades 2022-05-09, den medeltidiga 2022-05-12 och den tidiga 2022-05-25.

Enstaka plantor dog efter plantering. Dessa ersattes 2022-06-03, så att antalet åter blev 30 i samtliga 64 parceller.

Resultat 2022

Felkällor och risker

Plantmaterialet

Trots ansträngningar för en så jämn kvalité som möjligt på plantorna kommer det ofrånkomligen finnas skillnader i plantkvalité som inte beror på genetiska skillnader mellan sorterna, men som följer sorterna åt. Skillnaderna kan t.ex. bero på produktionsförhållanden och på hanteringen i logistikkedjan. I vissa fall hade det (till stora kostnader) varit möjligt att kontrollera för detta genom att plantera plantor med flera ursprung av samma sort, men en del sorter produceras bara hos en plantskola. En annan möjlighet vore att genomföra en generations uppförökning i egen regi före plantering. Det skulle försena försöket med ett år. Dessutom skulle försöket sedan genomföras med en typ av planta som [nästan] inte används i yrkesodling, närproducerade färska plantor.
Av dessa skäl bedömdes det ogörbart att skilja på sort och planta mer än genom att beställa nominellt likvärdig kvalité (A+ frigo).
Effekterna av plantmaterialet bedöms spela betydligt mindre roll år 2 och 3 än år 1.

I de diagram som visar den tidiga sortgruppen kan skördenivåerna för Twist och Malling Vitality ses som en grov indikation för förstaårsskörd vid plantering av plantor i storlek A. De kan inte jämföras med övriga sorter (som planterats som A+). Man kan tänka sig att tidigheten överskattas något eftersom mindre plantor får slut på blommor snabbare än större plantor. Eftersom skörden är mindre är underlaget osäkrare än för övriga sorter.

De beställda plantorna av Rumba räckte till upprepning 2, 3 och 4, men tog slut under planteringen av upprepning 1. De sista 8 plantorna i parcellen ersattes med Rumba-plantor från en annan leverantör, men som också var A+. Dessa plantor växte sämre och såg ut att ge mindre och senare skörd än övriga. De har ändå räknats med på samma vis eftersom vårt enda krav på plantkvalité (frigo A+) var uppfyllt.

Sortspecifika krav

För vissa sorter finns det särskilda rekommendationer när det gäller t.ex. gödsling, vattning eller vintertäckning. Felaktigt utförd skötsel kan t.ex. innebära sämre bärkvalité, minskad/utebliven blominduktion eller överdriven bladtillväxt. För andra sorter saknas rekommendationer, vilket rimligen inte betyder att de inte har krav, utan att de inte är lika kända. I försöket utförs alla odlingsåtgärder som för resten av fältet. Alla sorter i den tidiga gruppen behandlas som Rumba, alla medeltidiga som Sonsation och alla sena sorter som Malwina. Det innebär att flera sorter inte får de betingelser som de hade fått (eller kunnat få) om de odlats ensamma på fältet.
Detta måste dock accepteras. Dels är det inte praktiskt möjligt att ge sorterna individuell behandling i ett småparcellsförsök förlagt till en yrkesodling. Dels skulle jämförelsen antagligen inte bli mindre problematisk, eftersom vi skulle lyckas olika väl med att tillgodose sorternas krav. Krav som dessutom är olika väl kända.
Effekterna av sortspecifika krav har bedömts vara relativt måttliga vid markbunden odling.

Bärplockning

Plantering, bekämpning och alla andra skötselåtgärder utfördes av Lönnslätts Bärs yrkeskunniga folk. Försöket fick vatten och näring från odlingens ordinarie anläggning. Den enda kvalitetspåverkande åtgärd som skiljer försöket från den övriga odlingen är plockningen, som utfördes av Elitplantstationen. Plockningen skedde två gånger per vecka. Det är ovanligt sällan, men bedömdes vara tillräckligt ofta för att undvika övermognad. Bären plockades i två fraktioner. Som Prima bär plockades de som bedömdes motsvara sådana bär man som konsument väntar sig (eller vill se) då man köper frilandsodlade jordgubbar. Alla övriga mogna bär plockades som Ej prima bär. Eftersom vi var intresserade av vilken bärstorlek sorten levererar räknades bär vars enda defekt var småfallenhet som Prima bär. Dessa hade antagligen lämnats på plantan i normala fall. kategorin Prima bär borde i grova drag motsvara handelsnormens klass I, medan Ej prima bär innehåller allt från klass II till otjänliga bär.

Skörd och tidighet

Vi plockade bär vid 16 tillfällen från 30 juni till 22 augusti. Alla sorter besöktes vid alla tillfällen, och de som hade mogna bär plockades.

Av detta kan både sorternas avkastning och tidighet uppskattas. Eftersom detta är planteringsåret räknas tidighet i år från plantering och skörden blir ett grövre mått än kommande år på grund av den felkälla som utgörs av skillnader i plantmaterialet.

Nedan följer tre diagram som visar total skörd som gram per planta, och tidighet som dagar från plantering till då 50% av vikten är plockad. Observera att skalan på vänster sida gäller skördad vikt (som visas i staplarna) och den på höger sida gäller tidighet (som visas med punkter) Klicka på bilderna för att visa dem större.

Tidig sortgrupp:

Mellantidig sortgrupp:

Sen sortgrupp:

De flesta sorter har en kort period då de ger en OK skörd, och en längre period då skörden klingar av. I försöket har vi plockat så gott som alla bär under hela säsongen eftersom vi ville observera hela skördeperioden och dess form. I en kommersiell odling är det sällan möjligt eller eftersträvansvärt att plocka alla bär. Varken odlaren eller plockarna själva vill att de ska behöva gå långa sträckor för att få ihop sin skörd. Därför finns en gräns för när det är lönt att plocka i ett fält. Vad som är gränsen beror på priset och hur tillgången på bär och plockare ser ut just där och då.

Om vi vill försöka fånga den ekonomiskt tillgängliga skörden i redovisningen av försöket måste vi istället välja ett fast gränsvärde. I bland annat den här rapporten från Versuchszentrum Straelen/Köln-Auweiler förekommer 20 g per planta som gräns för skördens början och slut. Vi har valt att använda samma gränsvärde i framställningen av de tre diagram som följer nedan. Klicka på bilderna för att visa dem större.

Tidig sortgrupp:

Mellantidig sortgrupp:

Sen sortgrupp:

Att använda ett gränsvärde borde ge en mer verklighetstrogen uppskattning av skörden, men det orsakar också större spridning mellan upprepningarna av samma sort. Det drabbar främst de sorter där plockningar nära gränsvärdet utgjort en större del av den totala skörden. Det går färre dagar från plantering tills 50% av vikten är plockad om man använder ett gränsvärde än om man inkluderar alla bär.

Upp