Jordgubbar Norrbotten 2022-2024

Allmänt

I försöket odlas relativt nya och relativt okända sorter tillsammans med kända sorter i ett randomiserat försök med fyra upprepningar. Det skapar förutsättningar att dra slutsatser om relativt små skillnader.

Hela försöket utförs av Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, och har planerats i nära samarbete med dem.

Följande sorter ingår i försöket:

SortTidighetFörädlare
Rumba*TidigFresh Forward
FalcoTidigFlevoBerry
VerdiTidigFresh Forward
RendezvousTidigHansabred
GlorielleTidigStefan Kraege Züchtung
TwistTidig/medelFresh Forward
FE2122MedelFresh Forward
RenaissanceMedelHansabred
Sonsation*MedelFlevoBerry
FE2132SenFresh Forward
Sorter markerade med * är kända sorter / standardsorter.

8 nya sorter ingår i försöket tillsammans med två välkända. De odlas i en treårig kultur. Odlingen sker i mark, på plastlist.

Sortegenskaper

Det ställs många krav på en jordgubbssort.

De egenskaper som undersöks är de som brukar framhållas som viktiga för odlare, handel och konsument. Det handlar om kvalitén på bären, om avkastning och om att plantan ska passa in i odlingssystemet.

Klimatet påverkar hur en jordgubbsplanta växer och hur bären smakar, och det kan ske på sätt som är svåra att förutse. Därför är det viktigt att nya sorter testas ganska brett i norra Sverige.

Utvintrade plantor är ett stort problem i jordgubbsodling i norr, och sorterna är valda med detta i åtanke. Försöksplatsen på Öjebyn Agro Park har dock ett gynnsamt mikroklimat, där problemen med utvintring brukar vara små.

Ekonomi

Försöket ingår i projektet Sortprovning i Hortikulturell Frilandsodling. Projektets totala finansiering från SLU Grogrund är 1 750 000 kr per år.

Elitplantstationens direkta kostnader för jordgubbsförsöket i Öjebyn uppskattas till 170 000 kr per år 2022-2024, varav ca 130 000 kr är ersättning till Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.

Fresh Forward skänker plantor av FE2122 och FE2132. Plantenkwekerij De Kemp skänker plantor av Rumba, Twist och Verdi. Hansabred skänker plantor av Rendezvous och Renaissance. FlevoBerry skänker plantor av Falco och Sonsation. KRAEGE Beerenpflanzen skänker plantor av Malwina och Glorielle. Olssons Frö och SW Horto har stått för kostnader och bestyr med transport av plantor från Nederländerna respektive Tyskland till Skåne. Olssons Frö har stått för transporten de sista 140 milen inom Sverige.

Värdet av skänkta plantor och transporttjänster kan uppskattas till ca 50 000 kr.

Flera kunniga människor i branschen har bidragit med åsikter, idéer, och inte minst sin tid under planering och utformning av försöket. Ingen nämnd, ingen glömd. Värdet av den arbetstid som lagts ned kan uppskattas till 10 000 kr, men är värt betydligt mer för projektets framgång.

Val av sorter

15 Europeiska växtförädlingsföretag kontaktades. De valdes utifrån egen kännedom, tips och sökträffar. 23 förslag på sorter inkom. Rådgivare, odlare, säljare och andra experter kom med synpunkter på förslagen, och 8 sorter valdes ut.

Möjligheten att sälja välsmakande bär till lokala konsumenter till högre pris har lyfts fram som viktigt för flera odlare i regionen. Därför har sorter anpassade för direktförsäljning valts framför sorter främst lämpade för långväga handel.

Plantor

Frigoplantor av storlek A+ begärdes av alla sorter. Det är en storlek som förekommer ganska allmänt i odling, och som ger tillräcklig mängd bär att studera redan första året.

Plantorna kom från sju producenter i fyra länder och skulle fördelas till tre platser i Sverige (Marsvinsholm, Öjebyn och Torslunda). De flesta plantor skickades via två plantskolor, där samlingsordrar lagts av Olssons Frö och SW Horto.

Ett antal sorter levererades trots alla ansträngningar i fel storlek eller fel antal. I de flesta fall gick det att komplettera från en annan leverantör, men Twist gick inte att ersätta, och planterades som standardplantor (A).

Man måste också vara ödmjuk för att plantkvalité är mer än bara krondiameter. Åtminstone planteringsåret kommer plantorna vara starkt påverkade av hur de producerats, och det går inte att kontrollera för.

Plantering

Försöket planterades 2022-06-14. Av varje sort planterades en parcell med 20 plantor i varje bädd. Sorternas ordning var slumpmässig, och olik mellan bäddarna.

Resultat 2022

Felkällor och risker

Plantmaterialet

Trots ansträngningar för en så jämn kvalité som möjligt på plantorna kommer det ofrånkomligen finnas skillnader i plantkvalité som inte beror på genetiska skillnader mellan sorterna, men som följer sorterna åt. Skillnaderna kan t.ex. bero på produktionsförhållanden och på hanteringen i logistikkedjan. I vissa fall hade det (till stora kostnader) varit möjligt att kontrollera för detta genom att plantera plantor med flera ursprung av samma sort, men en del sorter produceras bara hos en plantskola. En annan möjlighet vore att genomföra en generations uppförökning i egen regi före plantering. Det skulle försena försöket med ett år. Dessutom skulle försöket sedan genomföras med en typ av planta som [nästan] inte används i yrkesodling, närproducerade färska plantor.
Av dessa skäl bedömdes det ogörbart att skilja på sort och planta mer än genom att beställa nominellt likvärdig kvalité (A+ frigo).
Effekterna av plantmaterialet bedöms spela betydligt mindre roll år 2 och 3 än år 1.
Twist planterades som A-plantor. Därför kan skördenivåerna för Twist endast ses som en grov indikation för förstaårsskörd vid plantering av plantor i storlek A. De kan inte jämföras med övriga sorter (som planterats som A+). Man kan tänka sig att tidigheten överskattas något eftersom mindre plantor får slut på blommor snabbare än större plantor. Eftersom skörden är mindre är underlaget också osäkrare än för övriga sorter.

Sortspecifika krav

För vissa sorter finns det särskilda rekommendationer när det gäller t.ex. gödsling, vattning eller vintertäckning. Felaktigt utförd skötsel kan t.ex. innebära sämre bärkvalité, minskad/utebliven blominduktion eller överdriven bladtillväxt. För andra sorter saknas rekommendationer, vilket rimligen inte betyder att de inte har krav, utan att de inte är lika kända.
I försöket utförs alla odlingsåtgärder lika för alla sorter. Gödselrecept och annat följer normal praxis som utarbetats på Öjebyn Agro Park. Det innebär att flera sorter inte får de betingelser som de hade fått (eller kunnat få) om de odlats ensamma på fältet, och odlingsåtgärderna anpassats för dem.
Detta måste dock accepteras. Dels skulle det vara mycket svårt och dyrt att ge sorterna individuell behandling, dels skulle jämförelsen antagligen inte bli mindre problematisk, eftersom vi skulle lyckas olika väl med att tillgodose sorternas krav. Krav som dessutom är olika väl kända.
Effekterna av sortspecifika krav har bedömts vara relativt måttliga vid markbunden odling.

Bärplockning

Plockningen skedde två gånger per vecka, vilket bedömdes vara tillräckligt ofta för att undvika övermognad. Bären plockades och vägdes i fraktioner enligt försöksstationens praxis: Prima bär, Stinkflyskadade bär, Fågelhackade bär, Gråmögelskadade bär samt Övriga ej prima bär. De vanligaste skälen till att bär räknades till Övriga ej prima bär var små bär, regnskador och missfärgningar.

Skörd och tidighet

Bären plockades vid 10 tillfällen, från 22 juli till 22 augusti. Alla sorter besöktes vid alla tillfällen, och de som hade mogna bär plockades.

Av detta kan både sorternas avkastning och tidighet uppskattas. Eftersom detta är planteringsåret räknas tidighet i år från plantering och skörden blir ett grövre mått än kommande år på grund av den felkälla som utgörs av skillnader i plantmaterialet.

I diagrammet nedan visas total skörd som gram per planta, och tidighet som dagar från plantering till då 50% av vikten är plockad. Observera att skalan på vänster sida gäller skördad vikt (som visas i staplarna) och den på höger sida gäller tidighet (som visas med punkter) Klicka på bilden för att visa den större.

De flesta sorter har en kort period då de ger en OK skörd, och en längre period då skörden klingar av. I försöket har vi plockat så gott som alla bär under hela säsongen eftersom vi ville observera hela skördeperioden och dess form. I en kommersiell odling är det sällan möjligt eller eftersträvansvärt att plocka alla bär. Varken anställda plockare eller självplockande kunder vill behöva gå långa sträckor för att få ihop sin skörd, och odlaren vill kunna komma igång med växtskyddsarbetet i tid. Därför finns en gräns för när det är lönt att plocka i ett fält, som beror på olika avvägningar.

Om vi vill försöka fånga den ekonomiskt tillgängliga skörden i redovisningen av försöket måste vi istället välja ett fast gränsvärde. I bland annat den här rapporten från Versuchszentrum Straelen/Köln-Auweiler förekommer 20 g per planta som gräns för skördens början och slut. I framställningen av diagrammet nedan har vi använt samma gränsvärde. Klicka på bilden för att visa den större.

Som framgår av diagrammet innebär ett så högt gränsvärde att en stor del av skörden måste räknas bort. Om man tycker att 20 g per planta är en rimlig lägstanivå per plocktillfälle är det bara Verdi och Sonsation som genomgående gav en skörd som var lönt att bärga under planteringsåret 2022. Även i de sorterna var skörden mycket blygsam.

Eventuellt är gränsen 20 g per planta inte tillämplig för norrbottniska förhållanden och/eller för självplock. Om man istället väljer 15 g per planta kan en större andel av skörden räknas som ekonomiskt och praktiskt tillgänglig för plockning. I diagrammet nedan har detta lägre gränsvärde använts. Klicka på bilden för att visa den större.

Att använda ett gränsvärde borde ge en mer verklighetstrogen uppskattning av skörden, men det orsakar också större spridning mellan upprepningarna av samma sort. Det drabbar främst de sorter där plockningar nära gränsvärdet utgjort en större del av den totala skörden. Det går färre dagar från plantering tills 50% av vikten är plockad om man använder ett gränsvärde än om man inkluderar alla bär.

Upp