Spetskål Skåne 2022

Allmänt

Försöket är förlagt till kålodlingar på två platser i Skåne. Den ena är på lättare jord utanför Torekov. Den andra är på tyngre jord utanför Vellinge.

På varje plats planteras två omgångar. En medeltidig, i vecka 18, och en sen i vecka 28. I den sena omgången ska lagringsbarheten utvärderas.

Sorter till sen omgång
Caraflex
Dutchman
Antonio
Skagen
OF 835
OF 709
OF 901PR
OF 833
OF 880
Sorter till medeltidig omgång
Caraflex
Dutchman
Orion
Earling
Skagen
OF 835
OF 901PR
OF 833

Sorter till försöket har valts ut i nära samråd med Olssons Frö, Semenco, SW Horto och Waregården Lantbruk.

Försöken är randomiserade med fyra upprepningar inom respektive plats och omgång.

Sortegenskaper

Värdeladdade ord kring produktkvalitet och odling av spetskål. Orden är arrangerade så att de bildar ett spetskålshuvud. Exempel på ord är: Lagring, Smak, Textur, Utvecklingstid, Enhetlig och Mjäll.

I odlingsdelen av försöket ligger fokus på utvecklingen av huvudenas vikt och struktur från vecka till vecka. Sjukdomsangrepp, torkstress och liknande noteras i den utsträckning de förekommer naturligt.

Varje planta ger som regel ett huvud. Huvud mellan 350 g och 1200 g kan (beroende på kund) vara säljbara, med en optimal vikt mellan ca 700 g och 1000 g. Alla normala sorter når denna vikt. Därför är inte skörd per hektar under hela kulturtiden ett relevant mått på samma sätt som i vissa andra grödor. Det som framförallt är intressant är utvecklingstiden och jämnheten i utvecklingen. Dessa egenskaper är tyvärr svårare att definiera, mäta, jämföra och kommunicera.

Ekonomi

Försöket ingår i projektet Sortprovning i Hortikulturell Frilandsodling. Projektets totala finansiering från SLU Grogrund är 1 750 000 kr per år.

Elitplantstationens direkta kostnader för Spetskålsförsöken i Skåne 2022 uppskattas till 360 000 kr.

De två odlingsvärdarna Waregården Lantbruk utanför Torekov och Bjud Grönsaker utanför Vellinge upplåter mark, planterar och sköter försöken mot en mindre ersättning. Åhus Grönt producerar småplantorna till självkostnadspris.

Olssons Frö skänker försöksfrö av Earling, Skagen, OF 835, OF 709, OF 901PR, OF 833 och OF 880. Semenco skänker frö av Caraflex, Orion och Antonio. SW Horto skänker frö av Dutchman.

Sydgrönt upplåter plats i kyllager.

Flera kunniga människor i branschen har bidragit med åsikter, idéer, och inte minst sin tid under planering och utformning av försöket. Ingen nämnd, ingen glömd.

Värdet av dessa In-kind- och naturabidrag kan uppskattas till ca 50 000 kr, även om engagemang naturligtvis är ovärderligt.

Praktiskt genomförande

Fälten

Fältet utanför Torekov hade grundgödslats med 1000 kg NPK 11-5-18 plus 400 kg Perlka (kalciumcyanamid) per ha.

(lägg till info om Vellinge)

Jordprov togs i samband med planteringen.

Plantering

Den tidiga omgången planterades 2022-04-29 utanför Vellinge och 2022-05-03 utanför Torekov.

Trots planering bjöd planteringen av första omgången på en del praktiska problem som den som vill lyckas bättre kan lära sig av.

På båda platserna planterades halvseparerade kuber med planteringsmaskin och cirka fem personer sysselsatta på och kring maskinen.

Vi hade beräknat att 60 plantor per parcell var tillräckligt för att kunna provskörda 5 huvuden per vecka några veckor före och efter optimal skörd. Med 4 rader per bädd blir det 15 plantor per rad innan byte av sort, och med 3 rader blir det 20 plantor.

Av olika anledningar räknade den försöksansvarige fel så att 2 parceller à 150 plantor planterades av varje sort i Vellinge. Det gick fort och smidigt, men därefter var plantorna slut. Man körde tomt ett par meter mellan parcellerna, men de sista kuberna matades inte ut förrän nästa sort fylldes på, och följden blev att parcellerna ändå överlappade varandra.

I Torekov gjorde en motsvarande miss att det planterades 2 parceller à 45 plantor. Det gick långsamt eftersom personalen såg noga till att tömma banden manuellt för att undvika överlappande plantering. För att inte ödsla för mycket av odlarens tid beslöts att stryka en upprepning och göra sista upprepningen större.

Odlarna upplevde att fler kuber än normalt var blinda (utan planta), vilket också försvårade en exakt plantering.

Av felräkningarna är ingen djupare slutsats att dra än att det är viktigt att hålla huvudet kallt, kontrollera vad det är för planteringsmaskin man jobbar med, och helt enkelt räkna rätt.

När det gäller själva planteringen måste slutsatsen bli att det varken fungerar tillfredsställande att låta maskinen tomköra sig själv eller att tömma banorna manuellt. Man måste också hantera blinda kuber på ett lämpligt sätt.

Den sena omgången planterades 2022-07-13 utanför Skegrie och 2022-07-18 utanför Torekov.

Vid planteringen av den sena omgången provade vi att använda sallatsplantor för att markera gräns mellan parcellerna. Tanken var att inga plantor skulle fastna om banden alltid var fyllda, och att inga stopp skulle behöva göras.

Det fungerade inte som tänkt. På båda platserna hakade banden upp sig trots att det fanns plantor som tryckte på ovanifrån. Resultatet blev att raderna försköts i förhållande till varandra.

I fjärde upprepningen syns hur rad 2 tar slut innan rad 3 börjar, och rad 3 bara överlappar rad 1 med ett par plantor.
Se https://solvi.ag/shares/0a70020d-b722-485b-972e-27a9fbc64d6d för fler bilder.

Drönarbilder

Vi har fotograferat fältet vid flera tillfällen under säsongen. Huvudsyftet var att dokumentera fältets skick.

Vi hade begränsad möjlighet att processa bilderna under säsongen. När det väl gjordes visade det sig att de flesta överflygningar gjorts med för litet överlapp i sidled för att skapa en ortomisaik (ihopklippt bild). Delar av bildmaterialet finns här:

https://solvi.ag/shares/0a70020d-b722-485b-972e-27a9fbc64d6d

Parcellerna är i skrivande stund inte utmärkta i bilderna.

Utvecklingstid

Metod

Vi skördade 4-5 huvud per parcell varje vecka, beroende på parcellernas storlek och form i de olika försöken. Varje gång skördades plantorna närmast efter de plantor som skördats senast, oavsett hur stora de var. Om några huvud inte var OK (t.ex. spruckna) skördades fler huvud tills rätt antal OK huvud uppnåtts. Huvudena putsades och vägdes. Huvud som kasserats registrerades med vikten 0 g.

Försöket med sen omgång i Skegrie etablerades mycket dåligt. För att huvudena skulle räcka till lagringsförsöket gjordes ingen löpande skörd i detta försök.

Resultat

Data från över 500 skördade huvud i tre försök (medeltidig omgång i Torekov och Norra Håslöv samt sen i Torekov) har sammanfattats i diagrammen nedan. De ger en bild av olika aspekter av sorternas utveckling.

De första diagrammen visar hur andelen plantor i ett oskördat bestånd som är säljbara (med en generös handelsnorm) utvecklas med tiden. Varje punkterna visar andelen säljbara huvud vid ett tillfälle i en parcell. Varje enskilt huvud som är eller inte är säljbart påverkar parcellens värde med upp till 25 procentenheter, beroende på antalet huvud som skördats. Detta bidrar till den stora spridning av punkter som ses. En LOESS-utjämnad kurva har lagts på varje serie för att underlätta tolkningen. Det verkliga sambandet bör följa något slags klockform, dvs öka till en topp och sedan minska, och det stämmer ungefär med det som visas.

Med flera skördetillfällen är det teoretiskt möjligt att skörda 100% av plantorna totalt under hela kulturtiden. En högre topp innebär möjlighet till färre skördetillfällen. När kurvan faller kan det antingen bero på att huvudena börjar spricka eller på att de växer ut det önskvärda intervallet.

Dessa diagram är framtagna på samma sätt, men säljbart intervall har här definierats som mellan 700 och 1000 g per huvud. Som väntat är andelarna lägre, men toppen verkar i de flesta fall ligga vid ungefär samma antal dagar.

Dessa sista diagram beskriver istället hur vikten hos de skördade huvudena utvecklas. Huvud som har ett annat kvalitetsfel än sin vikt, dvs spruckna eller ruttna huvud, är inte med.

Kurvorna kan ses som en uppskattning av medelvikten, och det färgade området runt dem är ett 95% konfidensintervall för [det glidande] medelvärdet. Uppskattningen blir osäkrare när det finns färre skördade huvud vid det aktuella datumet och närliggande datum, vilket visas med bredare konfidensintervall. Spridningen av punkter i höjdled visar variationen i vikt mellan huvud.

Hållbarhet i lager

Metod

Vi skördade i två SRS-backar per sort ur den sena omgången i Skegrie och två i Torekov. Odlingsförsökens fyra upprepningar per plats slogs alltså ihop till två, så att lagringsförsöket bestod av totalt fyra backar per sort.

Sorterna skördades efterhand som de fick fyllda toppar på respektive plats. De första huvudena skördades 2022-09-29 och de sista 2022-10-13. De skördades med ca tre löst sittande blad för att putsas efter lagring.

Backarna placerades i våtkyl hos Sydgrönt i Bjuv. Kylen höll +2 °C och 100% RH.

Huvudena inspekterades vid fem tillfällen tills försöket avslutades 2023-02-10. Varje gång kasserades de huvud som blivit mögliga, blöta, vissna eller mjuka och som inte gick att putsa till en OK kvalité.

Resultat

I diagrammen nedan visas hållbarheten för respektive sort med överlevnadskurvor. I början är 100% av huvudena OK och sedan sjunker andelen. Om en kurva inte når 0 beror det på att alla huvud inte kasserades vid sista inspektionen.

Linjerna visar Kaplan-Meiers skattning för respektive sort. De ljust färgade områdena visar linjernas konfidensintervall. Med 95% sannolikhet finns den korrekta andelen huvud som fortfarande är OK i det färgade området.

Vad som är intressant att läsa ut angående hållbarheten beror antagligen på situationen. Om det t.ex. är hur många dagar en sort kan ligga innan andelen OK huvud sjunkit till 75%, eller om det är hur stora förlusterna blivit efter 60 dagar eller 100 dagar.

Ett normalt mått i andra sammanhang när liknande kurvor ska jämföras är medianöverlevnaden, dvs tiden tills dess att hälften återstår. Jag antar att det är oacceptabelt att kassera hälften av skörden, och därför är detta inte ett lämpligt mått när det gäller lagringsbarhet.

Utan ett bestämt mått på lagringsbarhet (andel kasserade huvud vid dag X eller dagar till Y% kasserade huvud) går det inte att statistiskt säga hur mycket bättre eller sämre lagringsbarhet en sort har än någon annan. Det går däremot att jämföra kurvorna som helhet, och säga vilka som skiljer sig från vilka. Tabellen nedan visar resultatet av ett log-rank-test där kurvorna jämförts. Ju fler stjärnor desto mer signifikant skillnad.

AntonioCaraflexDutchmanOF 709OF 833OF 835OF 880OF 901PR
Caraflex
Dutchman
OF 709***
OF 833***
OF 835******
OF 880*
OF 901PR*****************
Skagen******
* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001, **** p<0,0001

Upp